Garantiitingimused

Tootegarantii 10 aastat
Maksimaalse võimsuse garantii 25 aastat

Lühendid

BIPV – Ehitisintegreeritud päikeseelement (Building Integrated Photovoltaic)
STC – Standardne katsetingimus (standard test condition)
PV – Päikeseelement (photovoltaic)

Terminid

Ostuhind: Hind, mida ostja too(de)te eest maksis.
Tootegarantii: Roofit Solar Energy pakub piiratud garantiid too(de)te käitamisele ja lisavarustusele tavakasutuse korral.
Maksimaalse võimsuse garantii: Piiratud garantii, mida Roofit Solar Energy pakub seoses oma too(de)te maksimaalse võimsusega.
Ostja: Isik, kes ostab Roofit Solar Energy toote(id).
Garantiinõue: Ostja esitatav nõue, mis vastab Roofit Solar Energy pakutavale garantiile.
Garantiiaeg: Periood, mis algab päevast, mil ostja tegi ostu.
Paigaldamine: Too(de)te tarnimine ja paigaldamine ostja soovitud asukohta.
Leping: Kõik Roofit Solar Energy ja ostja vahelised too(de)te tarnimise lepingud.
Pooled: Ostja ja Roofit Solar Energy.
Maksimaalne võimsus: Päikeseelemendi maksimaalne töövõimsus maksimaalses võimsuspunktis väljendatuna vattides.
Toode (tooted): Roofit Solar Energy BIPV-moodulid (st ehitisintegreeritud metallist päikeseelemendid).
Roofit Solar Energy: Roofit Solar Energy OÜ, registrikood 12978418.
Standardsed katsetingimused (STC): Päikesepaneelide tegelik tootlus tehakse kindlaks standardsete katsetingimuste alusel. Need on järgmised: valgusspekter AM1.5, kiirgus 1000 W/m2 ja temperatuur 25 °C.

Sissejuhatus

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse kõikide Roofit Solar Energy lepingute suhtes. Need kehtivad alates (01.04.2020).

Üldteave

 1. Roofit Solar Energy pakub tootegarantiid, mis kehtib too(de)te kohta ja kohaldub üksnes ostjale.
 2. Maksimaalse võimsuse garantii puhul tähendab maksimaalne võimsus vattidena väljendatud võimsust, mida toode toodab maksimaalses võimsuspunktis standardsetes katsetingimustes. Too(de)te tegelikku väljundvõimsust kontrollitakse üksnes standardsetes katsetingimustes. Tegelikku väljundvõimsust mõõdab kas Roofit Solar Energy või kolmandast isikust katseasutus, mille Roofit Solar Energy on heaks kiitnud ja volitanud. Kõikide võimsuse mõõtmiste suhtes kohaldatakse katseseadmete lubatud hälbeid.
 3. Tootegarantii ja maksimaalse võimsuse garantii hakkab kehtima alates päevast, mil ostja ostab toote(d).
 4. Roofit Solar Energy tootegarantii ja maksimaalse võim- suse garantii katab ainult neid ostja nõudeid, mis esitatakse Roofit Solar Energyle kirjalikult garantiiajal.
 5. Defektse(te) too(de)te transpordikulud, sealhulgas transpordikulud, mis on seotud too(de)te tagastamisega tootmisüksusesse või mõnda muusse mõõtmisüksusesse või remonditud või asendustoo(de)te uue tarnimisega, ei ole kaetud ühegi garantiiga ega muul viisil. Too(de)te tagastamine Roofit Solar Energysse on lubatud ainult Roofit Solar Energy kirjalikul loal. Garantiid ei laiene too(de)te katsetamise, kõrvaldamise või paigaldamisega seotud kuludele ega mis tahes muudele ostja kantud kuludele. Samuti ei kuulu selle tootegarantii alla muud võimalikud too(de)tega seoses tekkinud kulud.
 6. Too(de)te välimus ning mis tahes kriimustused, plekid, mehaaniline kulumine, rooste, värvimuutused, hallitus, kahjustumine, looduslik oksüdeerumine ja muud muutused ei ole defektid, kuivõrd välimuse muutus ei kahjusta too(de) te töövõimet. Garantiinõudeid too(de)te purunemise korral saab esitada üksnes siis, kui toodet (tooteid) ei mõjutanud välised tegurid (nt ebaõige paigaldamine, too(de)te löömine või maha kukutamine jne). Kui too(de)tel ilmneb garantiiajal üks eespool mainitud defekt ning see mõjutab too(de)te töövõimet, toimib Roofit Solar Energy oma äranägemise järgi järgmiselt: kas a) parandab defektse(d) toote(d), b) asendab toote(d) või c) pakub rahalist hüvitist summas, mille määrab kindlaks üksnes Roofit Solar Energy (mille hulka ei kuulu saamata jäänud tulu).
 7. Garantiinõuete puhul tuleb Roofit Solar Energyle esitada originaalarve.
 8. Too(de)te remont või asendamine ei pikenda kehtivat garantiiaega; too(de)te suhtes kohaldatakse endiselt algset garantiiaega.

Garantii

PV

Tootegarantii

 1. Roofit Solar Energy garanteerib, et tema too(de)tel ei esine normaalsetes rakendamis-, paigaldus-, kasutus- ja hooldustingimustes kümne aasta (120 kuu) jooksul alates garantii jõustumise kuupäevast materiaalseid defekte (paigaldamise ja hooldamise kohta vt lähemalt Roofit Solar Energy paigaldus- ja ohutusjuhendist).
 2. Kui toode (tooted) ei vasta garantiiajal sellele garantiile, remondib või asendab Roofit Solar Energy toote (tooted) või tagastab ostjale ostuhinna oma äranägemise järgi.
 3. Too(de)te 10-aastane tootegarantii ei garanteeri konkreetset maksimaalset võimsust; see on kaetud üksnes maksimaalse võimsuse garantiiga. Mõõtmised tehakse kooskõlas standardiga IEC61215 ning selleks otstarbeks akrediteeritud rahvusvaheliste institutsioonide kasutatavate kalibreerimis- ja katsetusstandarditega.

Maksimaalse võimsuse garantii

Kui toodet kasutatakse Roofit Solar Energy ohutus- ja paigaldusdokumentides kirjeldatud tavapärastes rakendus-, paigaldus-, kasutus- ja hooldustingimustes, annab Roofit Solar Energy järgmise maksimaalse võimsuse garantii.

A. Maksimaalse võimsuse garantii esimesel aastal
 1. Roofit Solar Energy garanteerib, et PV-komponendi maksimaalne võimsus ei ole ühe aasta jooksul alates garantiiaja algusest väiksem kui 97,5%.
 2. Kui moodul ei küündi eespool mainitud garanteeritud maksimaalse võimsuseni, võib Roofit Solar Energy oma professionaalse arvamuse põhjal kas a) tarnida ostjale lisatoote(d) või b) parandada ebapiisava võimsusega toote (tooted), et taastada garanteeritud väljundvõimsus, või c) pakkuda rahalist hüvitist summas, mille määrab kindlaks üksnes Roofit Solar Energy (mille hulka ei kuulu saamata jäänud tulu).
B. 25-aastane maksimaalse võimsuse garantii
 1. Roofit Solar Energy annab 25 aastaks päikeseelektrisüsteemi alalisvoolu komponendi nominaalse võimsuse garantii, et võimsus väheneb maksimaalselt 20% (st lineaarse väljundvõimsuse garantii).
 2. Roofit Solar Energy garanteerib eespool kirjeldatud too(de)te võimsuse 25 aastaks alates garantii alguskuupäevast. Kui too(de)te maksimaalne võimsus standardsetes katsetingimustes väheneb alla kaheksakümne protsendi (80%) sertifitseeritud väljundvõimsuse klassifikatsioonist, toimib Roofit Solar Energy oma professionaalsest hinnangust lähtudes ning a) tarnib ostjale lisatoote(d) või b) parandab spetsifikatsiooni alusel käitatava(d) toote(d), et taastada garanteeritud väljundvõimsus, või c) pakub rahalist hüvitist summas, mille määrab kindlaks üksnes Roofit Solar Energy (mille hulka ei kuulu saamata jäänud tulu).

Metallkomponendi garantii

Metallist katusematerjal on SSABi GreenCoat BT Plural®,, mida tarnib Ruukki Products AS. Garantiitingimustega saab tutvuda ettevõtte veebisaidil https://www.ruukki.com/ docs/default-source/roofing-doc-uments/estonia/ruukki-katusetoodete-garantii.pdf?s-fvrsn=4ba7ff84_14 

Välistused ja piirangud

Ostja on kohustatud teavitama Roofit Solar Energyt mis tahes kahjustustest, mis ilmnevad nelja nädala jooksul pärast too(de)te paigaldamist. Toodet (tooteid) on vaja regulaarselt kontrollida (visuaalselt ja elektriliselt) ning hooldada (puhastamine, lume/lehtede kõrvaldamine jne), eriti garantii kohaldamisala piires / garantiiajal.

Garantii ei kehti, kui toodet (tooteid) ei paigaldanud kvalifitseeritud paigaldajad. Paigaldus- ja hooldus- reeglitega saab tutvuda Roofit Solar Energy paigaldus- ja ohutusjuhendis.

NB! Garantii ei laiene ega kata mingil viisil mis tahes muud too(de)te põhjustatud majanduslikku kahju (sh saamata jäänud tulu).

Garantiid ei kehti defektse(te) too(de)te kohta, mis on Roofit Solar Energy professionaalse arvamuse kohaselt kahjustunud ühe järgmise teguri tagajärjel.

 1. Kuritarvitamine, ebaõige kasutamine, hooletus või õnnetus.
 2. Muutmine ja ebaõige paigaldamine või kasutamine.
 3. Roofit Solar Energy paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiste eiramine (vt Roofit Solar Energy paigaldus- ja ohutusjuhend).
 4. Kolmanda isiku remondi- või muudatustööd.
 5. Elektrikatkestus, kõrged lained, äike, üleujutus, maavärin, tulekahju, juhuslik rike või muud sündmused, mis ei sõltu Roofit Solar Energy tahtest.
 6. Paigaldamine ja käitamine kohtades, kus esineb liigset soola, rahet, liiva, tolmu, õhusaastet, keemiliselt aktiivseid aure, happevihma, tahma jne. Palun võtke asjakohaseid meetmeid, et tagada too(de)te võimsus ja ohutus, kui need paigaldatakse või neid käitatakse kohtades, kus on rohkelt lund, väga külm, tugev tuul, rannikualadel või kõrbes, kus esineb tihti soolveeudu. Garantiiga on hõlmatud paneelid, mida käitatakse temperatuurivahemikus –40 °C kuni 85 °C.
 7. Roofit Solar Energy ei vastuta ostja ega muude kolmandate isikute ees mis tahes defektide ega otseste ja kaudsete rakendamisviivituste eest, mis on tekkinud asjaoludel, mille üle pole Roofit Solar Energyl kontrolli, näiteks äärmuslikud ilmastikuolud ja muud asjaolud, nagu vääramatu jõud, tulekahju, üleujutus, epideemia, mäss, streik, piirangud, embargod või muud sarnased ootamatud sündmused või tegevused.
 8. Paigaldamine ja käitamine kohtades, kus tuuletugevus või lumemahud ületavad maksimaalset lubatud koormust, ning kohtades, kus pilvisust esineb aastas vähe või üldsegi mitte. Maksimaalne lubatud koormus on 2400 Pa. Lisaks ei tohiks paigalduskoha läheduses olla valgust varjavaid takistusi.
 9. Roofit Solar Energy ei vastuta paneelide äikesekahjustuste eest. Seega soovitatakse kaitsta PV-süsteeme, mis paigaldatakse kohtadesse, kus esineb suure tõenäosusega äikest.
 10. Roofit Solar Energy ei vastuta paneelide eest, mis paigaldatakse tuleohtlikke gaase tekitavate või koguvate seadmete või kohtade lähedusse.
 11. Roofit Solar Energy ei vastuta too(de)te eest, mis paigaldatakse kohtadesse, kus agressiivsed ained, nagu sool või soolvesi, või mis tahes muu söövitusaine võib mõjutada too(de)te ohutust ja/või tööd.
 12. Roofit Solar Energy ei vastuta too(de)te eest, mida puhastati hapet või leeliseid sisaldava puhastusainega.

Muud sätted

Kui mõni lepingu sätetest on kehtetu, jäävad ülejäänud sätted täielikult kehtima. Sellisel juhul asendavad pooled kehtetu sätte kehtiva sättega vastavalt nende garantiitingimuste eesmärgile nii, et uus säte erineb kehtetust sättest nii vähe kui võimalik.
Garantiitingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused lahendatakse eranditult pädeva(te)s Eesti asutus(t)es.