Müügileping

ROOFIT SOLAR ENERGY OÜ MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad müügilepingu üldtingimused (edaspidi “Üldtingimused”) on Roofit Solar Energy OÜ (edaspidi „müüja“) poolt kõigile isikutele (edaspidi „ostja“) müüdavate kaupade osas ostja poolt aktsepteeritud pakkumuste (edaspidi “Leping”) lahutamatuks osaks.

1. Üldsätted

1.1. Üldtingimusi kohaldatakse juhul, kui müüja ja ostja (edaspidi „pooled“) ei ole Lepingus või selle lisades omavahel kokku leppinud teisiti.

1.2. Sõltuvalt kontekstist võivad Üldtingimustes esitatud mõisted ainsuses tähendada ka mitmust ja vastupidi.

1.3. Üldtingimustes on pealkirju kasutatud üksnes lugemise hõlbustamiseks ja need ei mõjuta ühegi sätte sisu tõlgendamist.

1.4. Lepingu ja/või Üldtingimuste iga punkti tõlgendatakse koos Lepingu ja/või Üldtingimuste ülejäänud sätetega, lähtudes Lepingu mõttest ja eesmärgist. Ühe sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud Lepingu kehtivust, õiguspärasust ega täidetavust.

2. Lepingu objekt

2.1. Leping ja selle lisad ning Üldtingimused määravad kindlaks kauba ning sellega seonduvad õigused ning kohustused (edaspidi „Lepingu objekt“), Lepingu objekti omadused, kvaliteedi, kogused, mõõdud, maksumuse, makse- ja transporditingimused. Müüja müüb ja ostja ostab müüja poolt pakutavat kaupa vastavalt müüja poolt pakutavale sortimendile ning Lepingus sätestatud tingimustel (edaspidi „Kaup“).

2.2. Lepingu Üldtingimused on müüja ja ostja vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

3. Kauba müümine ning ostjale üleandmine

3.1. Kauba müümine võib toimuda kahel erineval viisil, s.o. kas:

3.1.1. ostja tellimuse alusel, mille müüja on aktsepteerinud ja täitmiseks võtnud; või

3.1.2. ostjale esitatud müüja pakkumuses (edaspidi “Pakkumus”) sätestatud tingimustel, kui ostja on Pakkumuse muutmata ja/või täiendamata kujul kirjalikult taasesitamist võimaldaval viisil aktsepteerinud. Pakkumuse aktsepteerimisega nõustub ostja Kauba ostmisega Pakkumuses sätestatud tingimustel ning sõlmib selle tahteavalduse läbi Lepingu.

3.2. Kui Pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, kehtib Pakkumus kolmkümmend (30) päeva arvates selle koostamise kuupäevast. Juhul, kui müüja ei ole nimetatud tähtaja jooksul saanud ostjalt kirjalikus taasesitavas vormis esitatud aktsepteeringut Pakkumusele siis Pakkumus lõpeb ning sellest ei teki müüjale ega ostjale mingeid õigusi ega kohustusi.

3.3. Pakkumuse esitamisega ostjale ei kaasne müüjale automaatselt Lepingu täitmise (sh kauba tarnimise või ostjale kättesaadavaks tegemise) kohustust. Pakkumuse ostja poolsest aktsepteerimisest loetakse Leping sõlmituks ning Pakkumuses esitatud tarnetähtajad algavad üksnes müüja poolt ostja poolsest Pakkumuse aktsepteerimise kättesaamisest.

3.4. Kui ostja peab kauba eest tasuma ettemaksu, alustab müüja Lepingu täitmist alates ettemaksu täies ulatuses müüjale laekumisest. Müüjal on õigus keelduda Lepingu täitmisest ka juhul, kui Lepingus (sh Pakkumuses) on ette nähtud ostjapoolne tagatise (nt pangagarantii) esitamise kohustus, kuid ostja hilineb nimetatud kohustuse täitmisega või on tagatis kehtivuse kaotanud ning ostja ei ole seda nõuetekohase tagatisega asendanud.

3.5. Pakkumuse alusel müüdav Kaup tehakse ostjale kättesaadavaks vastavalt Lepingus kokkulepitud viisil eeldusel, et ostja on eelnevalt täitnud kõik omapoolsed Lepingust tulenevad kohustused Kaubaga seonduvalt.

3.6. Kauba tarnetähtaeg kehtib ning on müüjale siduv tingimusel, et Pakkumuses märgitud kauba kättesaadavaks tegemine ei ole takistatud Üldtingimuste p-des 9.8-9.10 nimetatud asjaolude, sh kolmandate isikute, ametiasutuste ning ametnike poolse tegevuse või tegevusetuse või nende kohustuste hulka kuuluvate toimingute tegemisega viivitamise tõttu. Viimatinimetatud juhul pikeneb kauba tarneaeg päevade arvu võrra, mille jooksul ei ole müüjal võimalik Üldtingimuste p-des 9.8-9.10 nimetatud asjaolude tõttu omapoolseid kohustusi ostja ees täita.

3.7. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb müüjalt ostjale üle kauba valduse üleandmisel vastavalt
Üldtingimuste p-le 3.9.

3.8. Kauba üleandmisel on ostja esindaja kohustatud esitama õigusaktidele vastava ning müüja või müüja esindaja poolt aktsepteeritud isikut tõendava dokumendi. Juhul, kui isikut tõendav dokument ei vasta õigusaktidele ja müüja või müüja esindaja seda ei aktsepteeri või juhul, kui isikut tõendav dokument puudub või selle esitamisest keeldutakse, aga samuti juhul, kui Lepingu alusel kauba müümisel vastav ostja esindajana tegutsev isik ei ole Lepingus märgitud ostja esindaja, on müüjal või müüja esindajal õigus sellisele isikule Kauba üleandmisest keelduda.

3.9. Ostja kinnitab Kauba valduse temale üleandmist enda esindaja allkirjaga ning tema ees- ja perekonnanime selgelt loetavalt väljakirjutamisega vastavalt müüja või müüja esindaja nõudmisele kas saatelehel või arvel. Müüja või müüja esindaja poolt Kauba valduse üleandmisega ostjale on ostja kinnitanud, et on eelnevalt põhjalikult tutvunud Kauba kvaliteedi ja kogusega ning need vastavad Lepingus toodud tingimustele.

3.10. Juhul, kui Lepingu alusel kauba müümisel ei võta ostja Lepingus märgitud tähtajal (tähtaegadel) ja kohas Kauba valdust osaliselt või tervenisti üle, loetakse ostja Kauba vastuvõtmisega viivituses olevaks. Ostja poolt Kauba vastuvõtmisega viivitusse sattumine ei vabasta ostjat müügihinna tasumise kohustusest Lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul. Ostja poolt Kauba vastuvõtmisega viivitamisel on müüjal õigus Lepingu täitmisest taganeda või nõuda ostjalt Kauba vastuvõtmisega viivitamisega tekitatud täiendavate kulude ja/või kahju hüvitamist.

4. Kauba lepingutingimustele vastavus

4.1. Müüja kinnitab, et kauba kvaliteet vastab Eesti Vabariigis õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning tingimustele. Müüja ei tea ega pea teadma, millisel konkreetsel ja/või spetsiifilisel eesmärgil soovib ostja Kaupa kasutada. Ostja kohustub enne tellimuse esitamist (p 3.1.1) ja/või Pakkumuse (p 3.1.2) aktsepteerimist veenduma, et müüja poolt pakutav Kaup on mõeldud ja vastav kasutamiseks ostja soovitud otstarbel. Müüja ei vastuta Kaubal ostja soovitud eriliste omanduste (sh nt mingi spetsiifilise või konkreetse isiku väljastatud sertifikaadi, tunnistuse, vastavuskinnituse jne olemasolu) ja/või kriteeriumite (sh nt konkreetse ehitise projektdokumentatsioonist, riigihanke dokumentatsioonist vms tulenevalt) olemasolu eest. Ostja võtab Lepingu sõlmimisel teadmiseks, et Kaubaga seonduvad efektiivsuse näitajad, eluiga ning paljud muud parameetrid sõltuvad erinevatest asjaoludest, sh ilmastikuoludest, temperatuurist, niiskusest ja Kaubaga seonduvate lisatarvikute kvaliteedist, mis kõik võivad mõjutada Kauba välist ilmet ning töökindlust (sh efektiivsust).

4.2. Kauba valduse vastuvõtmisel on ostja kohustatud Kauba üle vaatama/üle vaadata laskma ning kontrollima Kauba (sh Kauba juurde kuuluva dokumentatsiooni) vastavust Lepingu tingimustele. Juhul, kui Kauba valduse üleandmisel tuvastab ostja Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse (eelkõige koguseline ning sortimendist tulenev mittevastavus, samuti välised vigastused), tuleb mittevastavust kirjeldada võimalikult täpselt müüjale tagastataval saatelehel või arvel. Juhul, kui

ostja poolt müüjale tagastataval saatelehel või arvel Kauba Lepingu tingimustele mittevastavust ei kirjeldata või kirjeldatakse seda ebapiisava täpsusega, mille tõttu ei ole võimalik Lepingu tingimustele mittevastavust Kauba valduse ülemineku ajal kindlaks teha, loetakse, et Kaup vastas valduse ülemineku ajal Lepingu tingimustele.

4.3. Kauba kõigist muudest Lepingu tingimustele mittevastavustest (varjatud puudused) on ostja kohustatud müüjat kirjalikult teavitama hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates hetkest, mil ostja pidi mittevastavusest teada saama. Pretensioone, mis on esitatud eelnimetatud tähtaja möödumise järel või mis ei sisalda Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse piisavalt täpset kirjeldust, ei ole müüja kohustatud arvestama.

4.4 Kaubaga seonduvad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad müüjale.

5. Maksetingimused

5.1. Müüja müüb ostjale Kaupa vastavalt müüja hinnakirjale, mille osas võivad rakenduda kliendikohased allahindlused. Pakkumuse alusel Kauba müümisel juhindutakse Pakkumuses märgitud hindadest.

5.2. Ostja tasub Kauba eest müüjale Lepingus kokku lepitud tingimustel.

5.3. Ostja kohustub Kauba eest tasuma Lepingus kokkulepitud tähtaegade jooksul. Arve tasumine toimub kas sularahas, pangakaardiga (kui müüja tehnilised süsteemid seda võimaldavad) või sularahata arvelduse korras pangaülekande teel arvel näidatud müüja pangakontole. Arve loetakse ostja poolt tasutuks alates arvel märgitud rahasumma täies ulatuses laekumisest müüja kassasse või sularahata tasumise korral arvates arvel märgitud rahasumma täies ulatuses laekumisest müüja pangakontole.

5.4. Maksekorralduses tuleb ära näidata ostja ärinimi/nimi makstava arve number ning ostja lepingunumbri ja/või viitenumbri olemasolul ka vastavalt lepingunumber ja viitenumber. Kui ostja tasub müüjale Kauba eest mitme osamaksena või teeb makseid erinevate arvete alusel, arvestatakse ostjalt laekunud summad ostja kohustuste katteks vastavalt kohustuste sissenõutavaks muutumise ajalisele järjekorrale, sõltumata makse selgitusest (st kõigepealt loetakse tasutuks ajaliselt kõige varem tekkinud ostja põhivõlg ja sellega seotud viivised, seejärel ajaliselt järgmisena tekkinud põhivõlg ja sellega seotud viivised jne).

5.5. Maksetähtaja ületamisel on müüjal õigus nõuda ostjalt viivist null koma viisteist (0,15) protsenti päevas alates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni. Juhul, kui ostja on hilinenud arve tasumisega üle kolmekümne (30) päeva, on müüjal õigus loovutada ostja vastu suunatud nõue müüja poolt valitud inkassofirmale. Sellisel juhul kohustub ostja kandma ka kõik nõude loovutamisega otseselt või kaudselt seotud kulud. Ostja ei või ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mistahes õigusi või kohustusi.

5.6. Müüjal on õigus ostja poolt maksetähtaja ületamisel Kauba väljastamine ostjale peatada kuni maksetähtaja ületanud arve ning vastava viivise arve tasumiseni. Kui ostja on Lepingu kehtivuse ajal ületanud maksetähtaega kahel (2) korral või sagedamini, on müüjal õigus ühepoolselt muuta Lepingus sätestatud maksetähtaega ja/või krediidilimiiti või Leping etteteatamata ühepoolselt lõpetada. Juhul kui ostja tasub Kauba eest mitme osamaksega või teeb makseid erinevate arvete alusel ning ei tasu kogu Lepingus märgitud ostuhinda õigeaegselt siis ei kuulu ostja poolt Kauba eest varasemalt tasutud osamaksed tagastamisele.

5.7. Äriühingust ostjal ei ole õigust arve maksmisest osaliselt või täielikult keelduda Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse tõttu. Juhul, kui Lepingu tingimustele mittevastavus oli olemas Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale üleminekul, lepivad müüja ja ostja sellise Kauba hüvitamises eraldi kokku.

5.8. Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle pärast kogu müügihinna tasumist ning Kauba valduse üleandmist ostjale. Kuni müügihinna täieliku tasumiseni ning Kauba valduse üleandmist ostjale kuulub Kaup müüjale.

6. Lepingu muutmine

6.1. Lepingut võib muuta poolte kokkuleppel ning Lepingu muudatus on kehtiv üksnes juhul, kui see on vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud mõlema poole poolt, v.a Lepingus sätestatud juhtudel ning juhul, kui Lepingu tingimuste muutmine tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Poole ettepaneku Lepingu muutmise kohta vaatab teine pool läbi ja annab omapoolse kirjaliku vastuse neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates muutmisettepaneku saamise päevale järgnevast päevast. Kui müüja poolt esitatud muutmisettepanekule ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul laekunud ostjalt kirjalikku vastuväidet, loetakse muudatus jõustunuks.

6.2. Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatusest veebilehel www.roofit.solar või muul müüja poolt määratud viisil vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste jõustumist ette. Lisaks teavitamisele avaldatakse eelnimetatud veebilehel Üldtingimuste uus redaktsioon ning selle jõustumise kuupäev. Üldtingimuste muutmisega mittenõustumisel on ostjal õigus Leping Üldtingimuste p-s 7.2 sätestatud korras üles öelda, täites müüja ees kõik oma Lepingust tulenevad kohustused.

7. Lepingu kehtivus

7.1. Leping jõustub alates Pakkumuse aktsepteerimisest ostja poolt.

7.2. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette. Juhul kui ostja lõpetab Lepingu enne Kauba eest kogu ostuhinda tasudes, on müüjal õigus leppetrahvina jätta endale 10% Kauba maksumusest. Müüja võib Lepingu erakorraliselt lõpetada viivitamatult kirjaliku teatega mistahes ajal juhul kui (i) ostja lõpetab oma tegevuse või tekib oht, et ostja võib oma tegevuse lõpetada (sh likvideerimine); (ii) ostja vastu algatatakse pankrotimenetlus või ostja mistahes varade suhtes algatatakse täitemenetlus; või Lepingust tulenevate müüja kohustuste täitmine ei ole enam võimalik õigusaktides sätestatu tõttu.

7.3. Poole poolt Lepingu lõpetamisel on ostja kohustatud tasuma müüjale kõik tasumisele kuuluvad maksed hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasel päeval. Ostja poolt nimetatud kohustuse täitmata jätmisel võib müüja Üldtingimuste p-s 5.5 sätestatud tähtaega järgimata loovutada ostja vastu suunatud nõude inkassofirmale.

7.4. Kui Pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, muutuvad kõik ostja poolt müüjale tasumisele kuuluvad maksed Lepingu kehtivuse viimasel päeval sissenõutavaks, sh sõltumata nende võimalikust algsest hilisemast maksetähtpäevast.

7.5. Lepingu lõppemine ei lõpeta enne Lepingu lõppemist poolte vahel tekkinud õigusi ega kohustusi (sh konfidentsiaalsuskohustus).

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

8.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus.

9. Vastutus

9.1. Pooled täidavad oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus ning järgides vajalikku hoolsust.

9.2. Pooled vastutavad üksnes oma kohustuste süülise rikkumise või mittenõuetekohase täitmise eest.

9.3. Ühelgi juhul ei kuulu Lepingu rikkumisel hüvitamisele kaudne kahju (sh saamata jäänud tulu, poole või poole kliendi aeg vms) ega poolel või poole kliendil või poolega seotud muul isikul tekkida võiv mittevaraline kahju.

9.4. Juhul kui Lepingus või Üldtingimuste mõnes teises sättes ei ole müüja vastutus piiratud suuremas ulatuses või kui vastutuse piirang on seadusest tulenevalt tühine, on müüja vastutus ostja ees mistahes nõuete osas piiratud igal juhul ostjale müüdud lepingutingimustele mittevastavate ja/või müüja süül ostjale üleandmata Kauba müügihinnaga.

9.5. Ostja kohustub tegema endast oleneva ja võimaliku, et kahju tekkimist temale, müüjale või kolmandatele isikutele vältida ja/või kahju vähendada.

9.6. Müüja ei vastuta kaupade kasutusotstarbele mittevastava kasutamisega (sh ebaõige hoolduse ja/või paigaldusjuhendit eirava paigaldamisega) ostja ega kolmanda isiku poolt põhjustatud kahju eest. Samuti ei vastuta müüja kahju eest, mis on tekkinud Kauba transpordi või ümberlaadimise käigus.

9.7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse korral hõlmab vaid puudustega Kauba parandamist või asendamist. Müüja ei vastuta puudustega Kauba parandamise või asendamisega kaasnevate kahjude ega kulude eest, sh kolmandatele isikutele tekkinud/põhjustatud kahjud. Samuti ei vastuta müüja puudustega Kauba parandamise või asendamisega kaudselt seonduvate lisatoimingute kulude eest, sh nt tööjõu-, ehitus- ja kaevetehnika-, tõste- jm abivahendite, transpordi- ja järeltööde kulude eest, mis ei ole otseselt puudustega Kauba parandamine ja/või asendamine.

9.8. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu (Force Majeure) asjaolude tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu (sh. streik, tulekahju, üleujutus, sõda, epideemia, eriolukorra kehtestamine, valuutakursside oluline muutus, ametiasutuste poolsed tegevused, Eesti Vabariigi Valitsuse ja/või Riigikogu poolsed erakorralised tegevused), mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal sellega arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.9. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolu tõttu, on kohustatud sellest teatama teisele poolele kirjalikult hiljemalt kahe (2) päeva jooksul nimetatud asjaolu ilmnemise päevast.

9.10. Lepingu rikkumine on vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud Lepingust tulenevate kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu mõju kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, siis Leping lõpeb, kui pooled ei ole omavahel kokku leppinud teisiti.

10. Garantii

10.1. Kõikide Kaupade suhtes kehtivad müüja poolt antud garantiitingimused, mis on kättesaadavad müüja koduleheküljelt www.roofit.solar, kuid seda tingimusel, et Kaup on paigaldatud, ekspluateeritud ja/või hooldatud nõuetekohaselt vastavalt Kauba paigaldus- ja ohutusjuhendile, selle puudumisel aga vastavalt sellise Kauba tootja poolt kehtestatud tingimustele. Kauba paigaldus- ja ohutusjuhend on leitav müüja koduleheküljelt www.roofit.solar. Kogu muu tehniline ja ohutusalane teave on saadaval nõudmisel.

10.2. Garantii kehtib ja sellest tulenevaid õigusi saab kasutada üksnes kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega ning see hakkab kehtima alates Kauba ostjale üleandmise hetkest, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

10.3. Garantiikorras parandatud ja/või vahetatud Kauba või Kauba osa suhtes jätkub esialgne garantii tähtaeg.

10.4. Garantii kehtib üksnes juhul, kui:

10.4.1. Kauba hooldustööd on teostatud regulaarselt vastavalt müüja paigaldus- ja ohutusjuhendile ning müüjapoolset kontrolli võimaldaval viisil dokumenteeritud;

10.4.2. Kaupa on kasutatud otstarbekohaselt ja heaperemehelikult;

10.4.3. Kauba kahjustusi ei ole põhjustanud mistahes välised mõjutused ega kolmandad isikud (nt löök, surve, põrutus, tugikonstruktsioonide või pinnase nihkumine/vajumine, deformatsioon, vibratsioon, ebatavalisedilmastikutingimused, sh liigniiskus vms) ega vääramatust jõust põhjustatud sündmus;

10.4.4. Kaubalt puuduste kõrvaldamist/Kauba parandamist on teostatud operatiivselt kooskõlas müüja juhendmaterjalidele, vältides puuduse ja kahju ulatuse suurenemist.

10.5. Garantii ei kehti mh järgmistel juhtudel:

10.5.1. Kaup on rikutud või purunenud pärast ostjale üleandmist transportimisel, paigaldamisel või kasutamisel tekkinud mehaanilise vigastuse tõttu;

10.5.2. ostja või mistahes kolmas isik ei ole järginud Kauba paigaldus- ja ohutusjuhendit;

10.5.3. Kaupa on pärast selle ostjale üleandmist mistahes viisil töödeldud, muudetud või kahjustatud;

10.5.4. ostja on müüjat kauba puudus(t)est teavitanud hilinemisega;

10.5.5. Kauba omadused või väljanägemine on muutunud ebatavalisest ilmastikust või muust erakorralisest asjaolust tuleneva mõjutuse tõttu;

10.5.6. Kaubal ilmnenud puudused tulenevad loomulikust kulumisest.

11. Lõppsätted

11.1. Lepingu sõlmimisel esitab ostja müüjale nimekirja volitatud isikutest, kes kantakse müüja andmesüsteemidesse ja kellel on õigus esindada ostjat suhtlemisel müüjaga teabe esitamisel Pakkumuse saamiseks, Lepingu sõlmimisel ja/või Kauba vastuvõtmisel, samuti Kauba Lepingu tingimustele mittevastavusest tingitud pretensioonide esitamisel ja muudel Lepingu täitmisest tulenevatel juhtudel. Volitatud isikute nimekirja kantud isiku esindusõiguse lõppemisel kohustub ostja sellest müüjat viivitamatult kirjalikult teavitama, arvestades müüja andmesüsteemides muudatuste tegemiseks vajaminevat mõistlikku aega. Ostja volitatud isikute muutmine/täiendamine toimub Üldtingimuste p-s 6.1 sätestatud korras.

11.2. Pooled on kokku leppinud omavaheliste teadete kirjalikus vormis, v.a informatsioonilise sisuga teated või teated, mida võib esitada muus vormis vastavalt Lepingule. Teate saatmisel postiasutuse kaudu loetakse see üleantuks hiljemalt kolme (3) päeva möödumisel alates postitamisest, kui postisaadetise väljastusteatel ei ole märgitud varasemat kuupäeva. Teated saadetakse Lepingus esitatud poolte aadressidel. Informatsioonilise sisuga teateid, mille teisele poolele

edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib edastada telefoni või e-posti teel. Lepingus esitatud andmete muutumisest kohustub pool, kelle andmed muutusid, sellest teisele poolele viivitamatult kirjalikult teatama.

11.3. Lisaks Üldtingimuste p-des 11.1 ja 11.2 sätestatud ostja-poolsele teavitamiskohustusele, on ostja kohustatud koheselt informeerima müüjat ka kõikidest muudest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Lepingus või müüjale esitatud dokumentides fikseerituga ning mis võivad takistada Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist (sh näiteks ostja ühinemine, jagunemine, pankroti-, täite- või likvideerimismenetlus). Müüja sellekohasel nõudmisel on ostja kohustatud esitama ka vastavad muudatust tõendavad dokumendid.

11.4. Leping, v.a Üldtingimused, ning Lepingu täitmisel ühe poole poolt teisele poolele edastatud informatsioon on konfidentsiaalne ning pooled kohustuvad seda mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta informatsiooni avaldamist poolega samasse kontserni kuuluvale äriühingule, samuti poole audiitorile, advokaadile ja krediidi- ja finantseerimisasutusele tingimusel, et ka nemad täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Samuti ei loeta konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks informatsiooni avaldamist inkassofirmale, kui poole selline õigus tuleneb Üldtingimustest.

11.5. Ostja on iseseisev Lepingu pool, kes ostab müüjalt Kaupa oma nimel. Kui ostja müüb Kaupa edasi kolmandale isikule siis toimub see ostja enda nimel ja arvel. Seetõttu ei ole ostjal lubatud esitleda ennast müüja agendi või esindajana ning ostja ei tohi sõlmida mingisuguseid tehinguid müüja nimel ja arvel. Lepingust tulenev õigussuhe on sõltumatute poolte vaheline õigussuhe.

11.6. Pooled on kokku leppinud, et ostja annab müüjale õiguse kuvada müüja poolsetel turunduslikel eesmärkidel ostja objekte, kuhu müüja on tarninud oma tooteid.

11.7 Pooled on kokku leppinud, et ostja annab müüjale nõusoleku juurdepääsuks ostja elektriseadmetele (sh inverter) ja elektritootmise ning -tarbimise andmetele müüja poolse jooksva monitooringu teostamiseks.

11.8 Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõik varasemaid poolte vahelisi kirjalikke ja suulisi Lepinguga seonduvaid läbirääkimisi. Lepingu mistahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta Lepingu mistahes muu sätte kehtivust või täitmisele pööratavust.

11.9. Käesolevad Üldtingimused kehtivad alates 07.08.2020.